Emir Timur Şia mıydı?

Emir Timur Şia mıydı?

Bazı aklı evveller, Emir Timur gibi bir şahsiyetin Şia olduğunu iddia etmektedirler. Bendenizde muarızlarının iddialarına karşı Emir Timur Şia mıydı? Yoksa Ehli Sünnet ve Cemaat, Müslüman mıydı? Sorularına açıklık getirerek bunun cevabını İnşallah net şekilde vereceğim.

Her ne kadar aslında değinmeye dahi değmez bir konu olarak görsem bile, internet mecrasında özellikle Youtube gibi platformlarda eline bir kamera ve bir tripod alan herkes coşuyor ve freni patlamış kamyon gibi bütün doğruların üzerinden geçiyor.

Buna karşılık ise bu freni patlamış kamyon misali doğruları ezip geçen mantık yoksunu kimselerin yalanlarını dinleyip, hiç sorgulamadan inanan oldukça geniş bir kitlede var. Cenab-ı Allah cümlesine akıllarını kullanmayı, doğru düşünmeyi ve bunun içinde mantık ilmini öğrenmeyi nasip etsin! Şimdi başlayalım yalanları yıkıp hakikatleri anlatmaya!

Emir Timur Şia Diyenlerin İddiaları

Emir Timur’un Şia olduğunu iddia edenler, en çokta onun Ehl-i Beyt sevgisinden yola çıkarak böyle düşünmektedirler. Halbuki Ehli Beyti, Şialar seviyor ama Ehli Sünnet Müslümanlar sevmiyor diye bir kaide yoktur. Ehli Sünnet’te, Ehli Beyt düşmanlığı da yoktur ve Ehli Beyte muhabbet beslemek zaten imanın bir gereğidir. Bu sebepten dolayı, Emir Timur’un, Ehli Beyte muhabbet beslemesi onun Şia olduğuna dair bir delil olamaz. Ayrıca Şialar, Ehli Beyti sevmiyor bunu sadece İslam’ı bölmek için kendi batıl davalarına alet ediyorlar.

Emir Timur ile Yıldırım Beyazid arasında Ankara Savaşı meydana gelmiştir ve bu savaşta bazı Anadolu Türkleri ve Kara Tatarlar, savaş esnasında saf değiştirip Emir Timur’un safına geçmiştir. Emir Timur savaşı kazanmış ve Yıldırım Beyazid’ı esir almıştır. Yıldırım Beyazid kendisinden üç şey istemiştir. Bunlardan birisi de, Kara Tatarları da gittiğinde Anadolu’dan götürmesidir.

Ancak Emir Timur’a bu noktada iftira atılmaktadır. Güya Emir Timur on binlerce Türkü esir alıp götürmüştür ve bunların Şia olmasını sağlamıştır. Daha sonra bu Şia olanlar Anadolu’ya geri gelmiştir. Halbuki Emir Timur, bir önceki paragrafta belirtiğim gibi Yıldırım Beyazid’ın isteği ile Kara Tatarları Anadolu’dan alıp götürmüştür ve onlarında hiçbir zaman Şialıkla alakası olmamıştır.

Ayrıca İran’da Şialığın yeniden nüfuslanıp akabinde siyasi güç olarak ortaya çıkması Emir Timur’dan sonra 1450’li yıllarda Safiyyüddin Erdebili’nin torununun torunu olan Şeyh Cüneyd-i Safevi’nin Şia olup Mehdiliğini ilan etmesiyle ortaya çıkmıştır. O yüzden Emir Timur’dan çok sonraları gerçekleşen mevzular üzerinden, Emir Timur’u zan altında bırakıp ona Şia iftirası atmak hem akıl işi hem de vicdan işi değildir. Emir Timur 1405 tarihinde vefat etmiştir.

Emir Timur’un Şia olduğunu iddia edenlerin, bunların haricinde birde gülünç başka iddiası vardır ki, o da Emir Timur’un Şialık davasıyla Yıldırım Beyazid ile savaştığıdır. Yani Emir Timur Şia idi ve ismi Yezid ismi olan Yıldırım Beyazid ile savaşmıştır. Buna kargalar bile güler.

Emir Timur’un hayatı incelendiğinde, onun Şia olduğuna dair en ufak bir delil bile mevcut değildir. Yukarıdaki başlıca iddialar ve benzerleri haricinde elle tutulur hiçbir delil yoktur. Kaldı ki yukarıda yazdığım şeylerin hiçbirisi de, Emir Timur’un bir Şia olduğuna dair delil olamazlar.

Emir Timur’un Kabri

Emir Timur’un hüvesi hüvesine, milimi milime Ehli Sünnet ve Cemaat Müslüman olduğuna en büyük delil onun kabridir. kendisinin kabrinin üzerinde tam 40 bin kere Muhammed ismi şerifi yazmaktadır. Bu da kendisinin ne derece Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) aşkına sahip olduğunu göstermektedir.

Eğer iddia edildiği gibi Emir Timur bir Şia olsaydı, kabrinde Muhammed ismi şerifinin yanında mutlaka Muhammed ve Ali yazardı ya da Allah, Muhammed ve Ali şeklinde yazardı. Kabrinde Şialığına dair bir emare olurdu. Böylece buradan yola çıkarak kendisinin Şialıktan etkilenmiş olabileceğini ya da Şia olmuş olabileceğini düşünebilirdik. Ancak böyle bir şey söz konusu bile olmamıştır.

Ayrıca Emir Timur’un kabrine baktığımız zaman, kabrinin Seyyid Bereke’nin kabrinin ayak ucunda olduğunu görmekteyiz. Seyyid Bereke, Emir Timur’un en fazla değer verdiği ve dostu olan alim ve aynı zamanda da seyyiddir.

Emir Timur’un Zaferlerinin Sırrı

Emir Timur her daim Ehli Beyte büyük muhabbet beslemiştir ve “Her işimi alimlerle istişare ettim. Seyyidler benim sarayımın süsüydüler. Her işimde onların dualarını aldım.” Demiştir. Bunun yanında alimlere, abidlere, Allah dostlarına her daim hürmet göstermiştir ve onları her daim himayesi altına almıştır. Asla Ehli Beytten olanları, Alimleri, Abidleri, Allah Dostlarını meclisinden eli boş çevirmemiştir.

Timur’un Günlüğünde şu şekilde yazmaktadır:

“Bu saltanat devletini ele geçirişte pek çok savaş muharebe kılıp o kadar emek ve meşakkat çektim. Sonunda Rabb’ın yardımı, din-i İslam şerafeti, Muhammed Aleyhisselama ve onun evlad ve ashabına beslediğim muhabbet ve dostluğumdan dolayı bu büyük saltanatıma sahip oldum.”

Emir Timur her şehirde medreseler, mescidler ve hanlar imar ettirmiştir. Her şehre alimler ve müderrisler tayin etmiştir ve Müslümanların dinini öğrenip şeriat yollarını bilmesini sağlamıştır. Tefsir, hadis ve fıkıh üzere dersler verilmesini sağlamıştır.

Emir Timur fetihlerini daima dini saiklerle yaptığını ve sebeplerini ise Tüzükatında şöyle anlatmıştır:

“O memlekette cebir ve zulmün çoğalması, fısk ve fesat işlerinin ortaya çıkması, şeriatın zayıflaması ve Allah’ın emrettiği şeylerin hor görülmeye başlanması, o beldede oturanların yöneticiler tarafından aşağılanması ve haksız yere incitilmesi, dinsizliğin yaygınlaşması, ehli sünnet itikadının bozulması, halkın hiziplere ayrılması…”

Emir Timur’un Dini Hassasiyeti

Emir Timur ilklerde Cengiz Yasalarıyla devleti idare ediyormuş gibi gözükmüş olup daha sonrada tamamen devleti şeriata göre yönetmiştir. Ayrıca birçok Türk ve Moğol kavmi de zamanla Emir Timur vesilesiyle Müslüman olmuşlardır.

Yukarıda da belirttiğim gibi Emir Timur her işinde mutlaka Alimlere ve bilge kimselere danışırdı. Ayrıca Allah dostlarından ve Ehli Beytten olanlardan ise her daim dua ve himmet alırdı. Yapmış olduğu savaşlardan evvel her daim Allah’a bolca dua eder, Rasulullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) ise bolca salavat getirirdi.

Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserinin 1. Cildinde yazdığına göre Emir Timur, Ankara Savaşı sırasında dahi halvete çekilmiş münacatta idi.

Emir Timur Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmuştur ve hadis alimi El Cezeri’den Sahih-i Buhari okuyarak icazet almıştır.

Emir Timur ilim sahibi, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına bağlı, amelde Hanefi mezhebine bağlı ve aynı zamanda Nakşibendi Tarikatına bağlı bir Müslümandır. Şialık ile zerrece bir alakası olmadığı gibi, Şialık çıkarlarına hizmette etmiş değildir. Bunlar tamamen uydurma yalan bilgilerdir.

Mektubat-ı Şerife’de Emir Timur

İmam-ı Rabbani Hazretleri (kuddise sirruh) Mektubat-ı Şerife eserinde bir mektubunda Emir Timur’dan şu şekilde bahsetmiştir:

“Buhara’dan geçerken, uzakta, birçok kimsenin halı silktiklerini görüp, merakla sormuş; Hâce Muhammed Behaeddini Buhârî hânekâhı halıları olduğunu anlayınca, İslâmiyet’e olan sevgi ve saygısının çokluğundan, oraya yaklaşıp, halıların tozları içinde durmuş, misk ve anber sürünür gibi, hânekâhın tozlarını yüzüne gözüne sürerek, Allah yolunda olanların feyiz ve bereketleri ile şereflenmek istemiştir. Allah dostlarına gösterdiği tevazu ve tezellülü sebebi ile, hüsni hateme ile müşerref olması [son nefesde iman ile gittiği] umulur. İşittiğimize göre, Timur’un ölüm haberi duyulunca, o zamanda bulunan evliyadan birisi, ‘Timur mürd iman bürd’ (Timur öldü. İmanı da birlikte götürdü) buyurmuştur.”

Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Türbesini Yaptırması

Emir Timur bir iş icabı Pir-i Türkistan’a gider. Orada rüyasında Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini görür ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri kendisine:

“Ey yiğit! Çabuk Buhara’ya git, orada ki zalim şahsın eceli senin elinden, halk senden kurtuluş ümidi bekler!”

Emir Timur rüyadan uyandıktan sonra şükreder ve Pir-i Türkistan hakimi olan Nogaybak’ı çağırtıp, kendisine, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin mezarı için güzel bir türbe yaptırmasını emreder. Hatta Çimkent’in Sayram Kasabasında bulunan babası İbrahim Ata’nın türbesini de Emir Timur yaptırmıştır.

Emir Timur tebâsına karşı zalimlik yapmayan adil bir hükümdardı. Onun dini yönünü elbette çok sayıda örnekle daha da taçlandırmak mümkündür. Ancak bu kadar bilgi dahi, kendisinin Şia olmadığını veya Şialıktan etkilenmediğini anlamaya aklı olan ve düşünebilen insanlar için kâfidir diye düşünüyorum. Onun kim olduğunu hakkıyla anladığımız vakit, kendimizin de kim olduğunu hatırlamış olacağız.

Ey Yüce Allah’ım! Bugünde başımıza bir Emir Timur ver!

Emir Timur’un Ehli Sünnet ve Cemaat bir Müslüman olduğunu en güzel anlatan eserlerin başında gelen, Harun ÇETİN Hocaefendi tarafından yazılan Emir Timur ve İslam isimli eseri mutlaka alıp okumanızı tavsiye ederim. Bu güzide eseri okuduktan sonra, Emir Timur’a Şia iftirası atanlara sadece güleceksiniz!

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir Yorum

 1. Avatar

  Budist Mogol’un kopegi Timur: Tarihte en cok Turk/islam milletini katletmis cani bir kopektir.
  Kronikler Timur’un kalettigi Turk/Muluman sayisini 18 milyon olarak verir.

  Budist Nogol’un kopegi Ozbek Timur; Turkleri ketledip zayiflatrmasi sonucu ŞAMAN MÜSLÜMAN butun Turkler 450 yildir Rus esiridir.
  Sii’ligi tekrar diriltiten Turk/Musluman aleminin basina bela eden cani Timur kopegidir.

  Akli basinda hicbir Turk/Musluman Timur’u hayrla anmaz ananlarin zekasi ve imani suphelidir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir